Vienna Modern Masters 2021

Kaze No Ha: Yoshiko Takase plays music by Yoichi Togawa

Kaze no ha (1992) [10:50] , Yoichi Togawa (Japan, 1959)
Yoshiko Takase (piano)
Time's Flower (1995) [7:15]
Masayuki Kino (violin), Fumiaki Kono (cello), Yoshiko Takase (piano)
Hi No Chi (1991) [12:23]
Yoshiko Takase (piano)
Afar (1993) [12:41]
Aubade (1994) [9:09]
Three Pieces (1995) [5:44]
The Place of Light (1995) [12:16]
Masayuki Kino (violin), Yoshiko Takase (piano)
to catalog list | to composers list | back to index page